Závěrečné výsledky projektu


!! Školení - Warsztaty !!

20.2.2019 Ostrava
Pozvánka na Závěrečnou konferenci (NA2, VŠB-TU Ostrava, 20.2.2019 9.00) picture_as_pdf
Program Závěrečné konference picture_as_pdf
21.11.2018 Ostrava
Pozvánka na školení Invazní kytky, co s nimi? (NA2, VŠB-TU Ostrava, 21.11.2018 9.00) picture_as_pdf
Program školení picture_as_pdf
8.6.2018 Mszana * 12.6.2018 Orlová * 15.6.2018 Brenna * 20.6.2018 Żywiec
Pozvánka na školení Invazní kytky, co s nimi? (MÚ Orlová, 12.6.2018 9.00) picture_as_pdf
Program školení picture_as_pdf
Podkladové materiály:
Invazivní druhy rostlin - právní aspekty picture_as_pdf
Invasive plants species (EN) picture_as_pdf
Roślinne gatunki inwazyjne (PL) picture_as_pdf

Mobilní aplikace INVARO pro OS Android - Aplikacja dla telefonów komórkowych Android
Verze: 1.4 (19.6.2018)
Dokumentace k aplikaci picture_as_pdf
Používání aplikace vyžaduje nainstalovaný Acrobat PDF.
Korzystanie z aplikacji wymaga zainstalowanego programu Acrobat PDF.
Mobilní aplikace INVARO pro Windows Phone - Aplikacja dla telefonów komórkowych Windows Phone

Projekt: INVARO

HODNOCENÍ ZDROJŮ A RIZIK SPOJENÝCH S INVAZNÍMI DRUHY ROSTLIN V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI
OCENA ZASOBÓW I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ROŚLINNYMI GATUNKAMI INWAZYJNYMI NA TERENACH TRANSGRANICZNYCH

finacování - dofinansowanie
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Interreg V-A Česká Republika-Polsko - Interreg V-A Republika Czeska-Polska

realizace - realizacja
03/2017 - 03/2019

partneři - partnerzy projektu
Vedoucí partner/Partner wiodący: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Partner: GIG - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

anotace projektu - streszcenie projektu
Projekt se týká spolupráce mezi institucemi v oblasti ochrany biologické rozmanitosti přírodních ekosystémů v příhraničních oblastech a zvýšení povědomí místních obyvatel a místních samospráv o problematice spojené s výskytem invazních druhů v návaznosti na směrnici UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE/ALIEN/SPECIES. Bude vyvinuta Strategie hodnocení zdrojů a rizik rostlin pro obce v českopolském pohraničí. Výsledky a závěry projektu budou implementovány mezi obyvateli a veřejnými institucemi.

Projekt dotyczy współpracy między instytucjami w ramach ochrony bioróżnorodności rodzimych ekosystemów na terenach transgranicznych i podniesienia świadomości mieszkańców i samorządów związanych z występowaniem gatunków inwazyjnych w związku z dyrektywą UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE/ALIEN/SPECIES. Zostanie opracowana Strategia oceny zasobów i zagrożeń dla gmin czeskopolskiego pogranicza. Wyniki i wnioski z projektu zostaną implementowane wśród mieszkańców i instytucji publicznych.

počítadlo.abz.cz